آقای مسعود خسروی

با توجه به اینکه در دوره های قبلی این مجموعه حضور داشتم بسیار بهتر و منظم­ تر از دوره  های قبل برگزار شد و بسیار راضی هستم.