اولین وبینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استانداردBICSI009:2019