دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استاندارد EN 50600:2017 و مرور و بازآموزی استاندارد BICSI002:2014

 مرکز آموزشهای تخصصی متاکو در نظر داردبا هم­کاری مرکز آموزش­های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی و حمایت انجمن دیتـا سنتـر ایـران،پیرو  استقبال مدیران و کارشناسان محترم سازمان­ها و شرکت­ ها، دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استانداردBSI EN 50600:2017  را برای دومین بار در ایران، برگزار نماید.لازم به ذکر است با توجه به لزوم آگاهی شرکت ­کنندگان از استاندارد BICSI 002-2014 و شگردهاي طراحي مركز داده به عنوان پیش­نیاز و با درنظر گرفتن درخواست شرکت کنندگان، یک روز معادل ۸ ساعت آموزشی درخصوص مرور و بازآموزی استاندارد BICSI002:2014به دوره مذکور اضافه می­گردد.