سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردBICSI009:2019 و مدیریت پروژه های ساخت و راهبری مراکزداده-دومین بار