دوره اصول گزارش نویسی-فروشگاه های زنجیره ای شهروند