دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری-فروشگاه های زنجیره ای شهروند-۵ گروه-۱۶۰نفر