خبرنامه دوره تخصصی طراحی و اجرا در مراکزداده بر پایه استاندارد BICSI002:2019

لطفا جهت دریافت خبرنامه مربوط به دو دوره تخصصی طراحی و اجرا در مراکز داده بر پایه استاندارد BICSI002:2019  که در مهرماه و بهمن ماه سال 98 برگزار شده است کلیک فرمایید.