برخی از دوره های برگزار شده و حضور مرکزآموزش های تخصصی متاکو در نمایشگاه ها