آقای میثم طالبی

برای مدیران زیرساختی و مرکزداده خیلی اهمیت دارد که زبان مشترک و بروزی با پیمانکاران این حوزه داشته باشیم.در موارد توسعه ای، نگهداری و یا در طراحی بسیار موثر است که بتوانیم براساس یک سند بروز این کار را انجام دهیم و لازم نیست چرخه را از ابتدا طراحی کنیم. در این دوره از ماحصل تجربه متخصصان این حوزه که زمینه رسیدن به یک طراحی، پارامترهای کیفی مطلوب و مدیریت بهتر و سلامت محیط زیست را فراهم می­آورد بسیار استفاده کردم.  از این جهت برگزاری این دوره ها هم برای مدیران و کارشناسان لازم است و شاید نیاز است هر از گاهی این مباحث را دوباره بشنویم. حتی ممکن است دوره را بعد از بروز شدن دوباره گذراند و حتی میتوان حرف خوب را چند بار شنید چون در کشور ما اشتباهانی به عرف تبدیل شده و قبل ما هم رایج بوده و ادامه پیدا کرده است. در صورتی که وقتی استاندارد را مطالعه  می کنیم متوجه می­شویم که خیلی چیزهایی که قبلا وجود داشته اشتباه است. خوب است که مجموعه شما با زبان تدریس درست آشنایی با روش
صحیح و استاندارد را  آموزش میدهد و انتظار میرود فردی که این دپره را گذرانده باشد که از این به بعد بر اساس استاندارد، مراکزداده را ممیزی و طراحی کند.