فرم نظرسنجی دوره مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استاندارد EN50600:2019

لطفا با تکمیل فرم زیر این مرکز را در ارائه خدمات بهتر یاری نمائید.