حضور مرکز آموزش های تخصصی متاکو در نمایشگاه و برخی از دوره های برگزارشده