سمینار تخصصی طراحی و اجرا در مراکز داده بر پایه استاندارد BICSI002:2019 -برای دومین بار