برای دومین بار در ایران برگزاری دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردEN50600:2017 و مرور و بازآموزی استانداردBICSI:2014